FCASV Staff

Jennifer L. Dritt, LCSW
Direktè Egzekitif
Jennifer se Direktè Egzekitif nan FCASV depi 2003. L ap patisipe nan mouvman pou mete fen nan vyolans seksyèl la depi plis pase trannsenk lane, nan kòmansman kòm yon defansè dwa ak yon terapis pou...
Valentina Villalobos
Avoka Konsèy la
Valentina te antre nan FCASV an 2017 kòm Avoka Konsèy la nan Pwojè Asistans Jiridik pou Viktim nan (Legal Assistance to Victims, LAV) kote li te travay avèk viktim yo sou bezwen jiridik. Anvan li t...
Becky Mouring
Jesyonè Kontra
Becky te kòmanse travay nan FCASV an 2016. Anvan li te antre nan ekip la, li te yon Espesyalis Apwovizyònman nan Depatman Jistis pou Timoun nan (Department of Juvenile Justice).  Li te travay an...
Marie Dowling
Jesyonnè Kontra
Marie Dowling avèk FCASV depi an 2003. Kòm jesyonè kontra, l ap travay avèk pwogram sèvis SV sètifye ki resevwa finansman pase pa FCASV.  Pandan l ap bay asistans teknik, Marie verifye kondisyon sou-...
Theresa Prichard, Esq.
Direktè Asosye ak Konseye Jiridik
Theresa ofri asistans teknik nan pwoblèm legal vyolans seksyèl toupatou nan eta a epi li jere sèvis jiridik yo nan FCASV. Domèn konsantrasyon prensipal li se dwa legal viktim yo epitou defans politik...
Christa Oralus
Kowòdonatè Fòmasyon ak Asistans Teknik
Christa, yo rele li tou C-Dizzle, se yon Ayisyen-Ameriken ki sòti nan Fort Lauderdale, FL. Li gen yon lisans nan Jistis Penal epi l ap travay sou de metriz nan Administrasyon Piblik ak nan...
Eva Fiallos-Díaz
Kowòdonatè Pwojè Riral
Eva te gradye avèk metriz nan sèvis sosyal li (MSW) nan men FSU an 2009 epi li te vin yon Travayè Sosyal Klinik Otorize (LCSW) an 2016. Li te vin ap patisipe nan mouvman kont vyolans seksyèl la an...
Kris-Tena Albers
Direktè, Enfimyè Espesyalize nan Tretman Agresyon Seksyèl (Sexual Assault Nurse Examiner, SANE) ak Pwogram Dirabilite a
Kris te gradye avèk yon lisans nan Syans Enfimye li te resevwa nan men FSU an 1980 epi li te resevwa metriz li nan Syans Enfimye nan men University of Florida avèk yon espesyalite nan Sante Fanm/...
Sandhya Sathe
Direktè Finans ak Kontabilite
Mwen fè pati ekip FCASV a depi 2013. Travay mwen gen ladan jesyon finansye. Lekti se yon terapi pou mwen. Mwen se yon fanatik nouvèl epi mwen ta kapab yon konkiran nan Jeopardy yon jou!
Carla Fuquay
Konseye/Defansè pou Sansibilizasyon
Carla ap travay kòm yon konseye/defansè pou sansibilizasyon pou FCASV. Li wè gerizon nan yon pèspektiv global, apwòch klinik li a mele eksperyans li nan nitrisyon kowòdone, ak egzèsis pou lache...
Melissa Ashton
Manadjè Sèvis pou Viktim nan Tout Eta a (Statewide Victim Services)
Melissa nan domèn sèvis pou viktim nan depi plis pase 18 lane. Li te kòmanse karyè li nan Biwo Pwokirè Eta Konte Leon lan anvan li te vini nan Biwo Pwokirè Konte Broward la pou prensipalman ankadre...
Juanita Sapp
Kowòdonatè Sibvansyon
Juanita te vin fè pati pèsonèl la nan FCASV an jiyè 2017.  Anvan li t antre nan FCASV, li te yon Kowòdonatè Pwojè pou yon fim enjeniri. L ap travay avèk pèsonèl pwogram ak kontra a pou rekòlte epi...
Beverly Gregory
Jesyonnè Kontra
Beverly te antre nan pèsonèl FCASV la an jiyè 2017 – li te nouvo nan FCASV, men li pa t nouvo nan mond sibvansyon an.  Li te kòmanse yon karyè nan domèn vyolans seksyèl an 1999 kòm Konseye nan ZAfè...
Renée Cox
Manadjè Operasyon ak Evènman
Renée anplwaye nan FCASV depi 2002. Pandan ane sa yo, li sèvi nan plizyè pòs andedan òganis la kòm chèf biwo, direktè finans, jesyonè kontra, ak manadjè evènman. Kounye a, Renée ap jere fonksyònman...
Rita Sneider-Cotter
Kowòdonatè/Defansè SART nan Konte Monroe
Rita se yon natif natal Florida ki sòti nan Tampa. Li te resevwa lisans li nan Travay Sosyal nan men University of South Florida, epi li te kòmanse nan mouvman an nan Sant pou Jistis Familyal la (...
Sandra Hand
Direktè Konfòmite
Sandra Hand nan FCASV depi 2005. L ap sipèvize tout aspè yo nan administrasyon kontra avèk pwogram sètifye pou viktim agresyon seksyèl yo nan FCASV ak benefisyè lòt finansman. Anplis mete sou pye...
Estelle Davis
Kontab Prensipal
Estelle gen eksperyans nan kontabilite pou gouvènman ak òganis ki pa gen bi fè pwofi. Pami responsabilite li yo nan FCASV gen kont founisè, pewòl, ak aktivite ak pwoblèm ki gen pou wè ak sa. Li...