Asistans Jiridik

Si w se viktim agresyon seksyèl, nou gen dwa kapab ede w avèk bezwen jiridik ou yo.

Kiyès nou sèvi?

 • Granmoun ak timoun ki gen laj omwen 11 an
 • Moun tout oryantasyon seksyèl ak idantite seksyèl, sa gen ladan LGBTQ, fanm, gason ak moun ki pa binè
 • Imigran, refijye, ak viktim san papye kèlkeswa estati legal yo

Pi ba a gen yon lis kèk nan domèn nou kapab ede w ladan yo, ak kèk egzanp pou pi byen eksplike jan nou gen dwa kapab ede:

 • Edikasyon
  • Si w te sibi agresyon seksyèl nan men yon lòt elèv/etidyan oswa nan men yon anplwaye nan yon lekòl oswa yon inivèsite, FCASV kapab ede w avèk dwa w yo ak bezwen w yo. 
  • Si w vle rapòte li nan lekòl la nou kapab gide w nan pwosesis la, ki rele envestigasyon Tit 9. 
  • Nou kapab ede w idantifye tou ak kiyès ou kapab pale nan lekòl ou a k ap kenbe enfòmasyon w yo prive. 
  • Ou gen dwa bezwen pran konje nan lekòl la, ou gen dwa gen move nòt, oswa swete chanje lekòl, nou la pou ede w avèk tout sa.
 • Lojman
  • Apre agresyon an ou gen dwa:
   • vle demenaje oswa chanje seri w yo,
   • gen pwoblèm avèk mèt kay ou a,
   • ap fè fas a degèpisman,
   • oswa bezwen akomodasyon espesyal
  • Nou la pou ede w avèk bagay sa yo ak lòt bezwen ki gen pou wè avèk yo.
 • Travay
  • Viktim agresyon seksyèl nan lye travay la oswa nan men yon kòlèg gen sèten dwa.
  • Nou kapab ede w pote plent pou diskriminasyon kont djòb ou kot gouvènman federal la oswa kot gouvènman eta a.
  • Ke agresyon an te rive nan travay ke se yon kòlèg ki te komèt li, oswa ke li senpleman gen konsekans sou kapasite w kontinye ale nan travay, ou gen opsyon.
  • Nou kapab ede w avèk konje, transfè djòb, alokasyon chomaj, ak plis bagay toujou.
 • Konpansasyon pou Viktim
  • Viktim yo kapab mande Konpansasyon pou Viktim Krim (Crime Victim Compensation, CVC) nan men Eta Florida. 
  • Pwogram CVC a peye pou kou viktim nan vin genyen tankou andikap, pèt salè, depans medikal ak mantal, asistans dijans, demenajman, ak pèt soutyen. 
  • Nou kapab gade opsyon w yo epi ede w jwenn lajan nan kad CVC pou kouvri bezwen w yo.
 • Imigrasyon
  • Si w san papye oswa estati imigrasyon w an danje, epi ou te viktim vyolans seksyèl, nou kapab ede w mande estati legal oswa sitwayènte.
 • Anilasyon Dwa Paran
  • Si w te fè yon pitit kòm konsekans agresyon seksyèl la, epi ou pa vle pou moun ki te komèt zak la gen ankenn dwa sou timoun nan, nou kapab ede w nan sa. 
 • Dwa Viktim yo Pandan Dosye Kriminèl la
  • Viktim krim yo gen dwa.  Si lapolis ak pwokirè a deside y ap fè akizasyon penal, ou gen sèten dwa pandan tout pwosesis la. Kèk egzanp se dwa w pou:
   • enfòmasyon w rete prive ak konfidansyèl
   • yo di w si moun ki te komèt zak la sòti nan gadavi oswa nan prizon 
   • ou pale avèk pwokirè a sou sa w panse de akizasyon yo ak defans oswa santans moun ki komèt zak la
   • ou chèche lajan pou ede w refè ak pou depans poutèt agresyon an (yo rele sa “restitisyon”)
   • ou gen yon defansè ki fòme sou agresyon seksyèl avè w, oswa pou ale nan tribinal la avè w
   • di tribinal la ki konsekans krim lan gen sou ou
   • pran konje nan travay oswa nan lekòl ou
   • ak plis bagay toujou. 
  • Ou gen dwa epi nou la pou ede w konprann yo.
 • Entèdiksyon (Òdonans Restriktif)
  • Entèdiksyon yo kapab ede kenbe w an sekirite poutèt yo fè yon Tribinal òdone pou moun ki komèt zak la pa ni vin pre w ni kominike avè w.
  • Pafwa Tribinal la gen dwa òdone lòt bagay nan odyans la, paregzanp:
   • lajan nan men moun ki komèt zak la pou ede w kapab kontinye peye lwaye 
   • lòd sou gad ak vizit timoun
  • Si w mande yon entèdiksyon poukont ou, tribinal la p ap ba w avoka  (tankou yon defansè piblik).
  • Nou kapab ede w prepare epi soumèt papye yo pou yon Entèdiksyon. Nou gen dwa kapab reprezante w tou nan odyans sou entèdiksyon an.

Vi prive ou ak sekirite ou enpòtan anpil.  Lè w se viktim agresyon seksyèl sa gen konsekans sou vi prive w ak sou sekirite w nan tout domèn bezwen jiridik sa yo.  N ap travay avèk ou pou garanti vi prive w byen pwoteje epi sekirite w se pi gran priyorite a.

Lè w ap pale avèk avoka ak defansè dwa viktim nou yo, enfòmasyon w yo ap konfidansyèl epi yo p ap bay yo san otorizasyon w.

Si pwoblèm ou bezwen èd pou li a pa nan lis sa a, nou gen dwa kanmenm kapab ede w oswa voye w kot yon moun ki kapab, donk pa ezite rele nou.* 

*FCASV pa pran dosye divòs, gad ni lòt dosye familyal men nou gen dwa kapab voye w kot yon avoka ki pran yo. Epitou nou pa pwokirè nan dosye kriminèl epi nou pa kapab angaje pouswit penal ni menm fòse lapolis oswa pwokirè yo fè sa.  Si w ap trakase poutèt jan dosye kriminèl ou a ap vanse, nou gen dwa toujou kapab ede eksplike w pwosesis la. Finalman, nou pa avoka deli sivil, sa ki vle di nou pa kapab entante pwosè kont moun oswa kont kòporasyon pou gwo kantite lajan, men ankò nou gen dwa kapab voye w kot yon lòt avoka ki gen dwa kapab pran kalite ka sa a.

Kontakte:

(850) 297-2000 oswa legal@fcasv.org.  Y ap rele w nan yon delè 2 jou louvrab. Orè ouvèti nou se depi nan lendi rive nan vandredi, ant 9am ak 5pm. Pou asistans imedya nan ka kriz kadejak tanpri kontakte liy enfòmasyon eta a nan 1-888-956-RAPE.