Kadejak ak lòt krim vyolans seksyèl gen yon konsekans devastatè sou lavi viktim yo ak kominote yo. Krim batri seksyèl, abi seksyèl pou timoun, asèlman, vyolasyon marital ak arasman seksyèl lakòz chòk nan sante fizik ak mantal viktim yo epi vòlè yo nan sans sekirite ak byennèt yo. Prevalans kadejak la gen yon gwo enpak sou lòt pwoblèm kiltirèl: vyòl responsab pou 11-20% nan gwosès adolesan ak pou plis abi sibstans ak pwoblèm sante mantal tankou gwo depresyon, swisid, ak twoub estrès pòs-twomatik.

Sexual Assault