Eva Fiallos-Díaz, MSW, LCSW

Eva Fiallos-Díaz
Kowòdonatè Pwojè Riral
ediaz@fcasv.org

Eva te gradye avèk metriz nan sèvis sosyal li (MSW) nan men FSU an 2009 epi li te vin yon Travayè Sosyal Klinik Otorize (LCSW) an 2016. Li te vin ap patisipe nan mouvman kont vyolans seksyèl la an 2004 lè li te kòmanse fè benevola pou pwogram kont agresyon seksyèl bò lakay li a. An 2016 Eva te antre nan ekip FCASV a kòm Kowòdonatè Pwojè Riral pou yon pwojè ki te gen kòm objektif ranfòsman sèvis dirèk yo ak SART yo nan kominote riral yo avèk aksan sou pwomosyon sèvis nan kominote travayè agrikòl imigran yo. Eva idantifye tèt li kòm yon sivivan imigran latino bikiltirèl, yon gerisè, ak yon aktivis miltidimansyonèl. Li renmen gerizon global ki enkòpore modalite ki apwopriye kiltirèlman epi ki presi. Eva renmen li woman ak ti komik tou, aktivite anplennè, epi fabrike bagay avèk men pa li.