Grace Frances

Grace Frances
Manadjè Sèvis Pwogram ak Sètifikasyon
gfrances@fcasv.org

Grace ap jere pwosesis sètifikasyon an pou pwogram kont agresyon seksyèl yo nan FCASV, sa ki garanti sèvis bon kalite ak pratik saj nan jesyon òganizasyon an. Li planifiye epi fasilite fòmasyon òganis la pou lidè pwogram pou viktim agresyon seksyèl. Li kowòdone tou pwojè lapolis Envestigasyon sou Agresyon Seksyèl ki Pran an Kont Twomatis la (Trauma Informed Sexual Assault Investigations). Anplis de sa, li fè kontwòl asirans kalite pou founisè epi ofri asistans teknik. Grace gen yon lisans li te resevwa nan men University of Oregon epi l ap travay pou yon metriz nan administrasyon piblik nan UNC-Chapel Hill.