Rita Sneider-Cotter, MSW

Rita Sneider-Cotter
Kowòdonatè/Defansè SART nan Konte Monroe
rsneider-cotter@fcasv.org

Rita se yon natif natal Florida ki sòti nan Tampa. Li te resevwa lisans li nan Travay Sosyal nan men University of South Florida, epi li te kòmanse nan mouvman an nan Sant pou Jistis Familyal la (Family Justice Center) nan Konte Hillsborough kòm defansè dwa benevòl. Apre sa li te travay nan plizyè ajans pou viktim vyolans seksis, epi li te travay pou de manm nan Kongrè a nan Tampa ak nan Florida Keys. An 2015 li mete chen li an nan Subaru li an epi l ale nan University of Denver nan Colorado pou travay pou metriz li nan Sèvis Sosyal avèk yon konsantrasyon nan Sèvis Sosyal avèk Asistans Zannimo. Kounye a li anchante retounen nan Florida Keys kòm Kowòdonatè ak Defansè SART nan Konte Monroe. Pandan tan lib li, li renmen fè kannòtaj ak natasyon nan bèl Florida Keys avèk mari li, Dan, ak li pitit gason, Owen.