Sandra Hand

Sandra Hand
Direktè Konfòmite
shand@fcasv.org

Sandra Hand nan FCASV depi 2005. L ap sipèvize tout aspè yo nan administrasyon kontra avèk pwogram sètifye pou viktim agresyon seksyèl yo nan FCASV ak benefisyè lòt finansman. Anplis mete sou pye pwosedi administrasyon kontra fòmèl Konsèy la, ant 2005 ak 2012 li te dirije pwosesis sètifikasyon sant pou kriz kadejak yo. Anvan li te vini nan FCASV, Sandra te travay avèk Dep. Zafè Kominotè (Dept. of Community Affairs) ak Dep. Timoun ak Fanmi (Dept. of Children and Families) nan diferan wòl ki te gen pou wè avèk konfòmite. Lè li te pase nan domèn jistis penal, Sandra te jere plizyè sibvansyon Depatman Lajistis la (Department of Justice), pami yo Tretman Toksikomani nan Etablisman pou Prizònye (Residential Substance Abuse Treatment for Prisoners), Pwogram Sibvansyon Ankourajman pou Anprizònman ak Santans Toutbon pou Delenkan Vyolan an (Violent Offender Incarceration and Truth-in-Sentencing, VOI/TIS Incentive Grant Program), Sibvansyon Global Lapolis Lokal (Local Law Enforcement Block Grants) ak STOP Violence Against Women.  Pandan tan lib li, li renmen fè jadinaj, prepare manje, epi fè aktivite kreyatif.