Theresa Prichard, Esq.

Theresa Prichard, Esq.
Direktè Asosye ak Konseye Jiridik
tprichard@fcasv.org

Theresa ofri asistans teknik nan pwoblèm legal vyolans seksyèl toupatou nan eta a epi li jere sèvis jiridik yo nan FCASV. Domèn konsantrasyon prensipal li se dwa legal viktim yo epitou defans politik ak pwopozisyon lejislatif.  Anvan li te vin nan FCASV an janvye 2014, li te pase plis pase senk lane kòm avoka nan Legal Services of North Florida ap reprezante sivivan vyolans familyal ak seksyèl nan zafè imigrasyon ak dwa fanmi. Li te gradye nan Florida State University College of Law an 2008, kote li te defann timoun ki nan prizon kòm yon manm Sant Defans Dwa Timoun nan (Children’s Advocacy Center) nan FSU (ki kounye a se Sant Dwa Enterè Piblik la oswa Public Interest Law Center), epi li te grefye nan Legal Services of North Florida kòm Manm Fondasyon Ba Florida a (Florida Bar Foundation Fellow). Li gen yon lisans nan Antwopoloji li te resevwa nan men University of South Florida.  Li rete nan Tampa avèk mari li Tom, yon pwofesè byoloji nan dezyèm sik segondè, epi li renmen prepare manje, fè lekti, ak yon evantay diferan aktivite rekreyatif nan dlo.